Oferta

Tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en l’especialitat cursada (Titulació Oficial de la Generalitat de Catalunya)


El Conservatori de les Arts del Llibre ofereix la possibilitat d’estudiar enquadernació o gravat amb els 2 cicles formatius de grau superior de la familia Arts del Llibre:

• Enquadernació artística
• Gravat i tècniques d’estampació

Els Cicles formatius de grau Superior son una oferta d’ensenyança reglada, i a les Escoles d’Art s’organitzen per famílies artístiques.Els cicles de formació específica de grau superior tenen per objecte capacitar els alumnes par a l’exercici d’una activitat artística professional determinada que permeti efectuar treballs artisticotècnics amb responsabilitat de projecció, coordinació i realització, i desenvolupar també amb autonomia la gestió tècnica, la gestió organitzativa i la de recursos humans.

Els cicles s’estructuren en tres anys, en els dos primers s’estudien diferents mòduls de taller, teòrico-pràctics i teòrics, així com es realitzant les pràctiques en empreses relacionades amb el cicle. Durant el tercer any l’alumne/a realitza un projecte final on mostra totes les habilitats i conceptes apresos durant el Cicle, i on es valora tant les habilitats tècniques i professionals com la capacitat artística i creativa.

Doble titulació

La Llotja ofereix a partir del curs 2016-2017 el cicle d’enquadernació i el de gravat en la modalitat de doble titulació. És a dir, en tres anys + el projecte final, es podrà obtenir els dos títols de cicle formatiu de Grau Superior. També es pot fer un sol cicle formatiu, sent en aquest cas de dos anys i projecte final.

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida. 
 
IMPORTANT !: en el moment de la preinscripció s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació
 
Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

Es fa un primer curs comú, on es cursen els tallers de gravat, enquadernació, tipografia, litografia, serigrafia.

En el segon curs els alumnes ja s’especialitzen, amb tallers com la serigrafia, el gravat, o l’enquadernació, depenent del cicle al qual han optat.
 
Monogràfics:

Diploma de l’Escola

L'oferta de monogràfics s'actualitza cada curs a la web

Llotja oberta és un àmbit de l'àmplia oferta educativa que ofereix l'escola Llotja. Sota aquesta denominació s’emmarca tota l’oferta de cursos no reglats que té l’Escola, popularment coneguts com a monogràfics. Neix de l’esperit fundacional de l’Escola que és el de fer compatibles el món laboral i una formació de qualitat. D’aquest esperit en deriven els actuals criteris de formació continuada, de promoció social i d'estudis d’especialització o postgraus, tant importants en el món actual.

Tradicionalment ha estat adreçada a les persones que no poden assistir als cursos reglats, peró volen formar-se en les diferents disciplines artístiques. S'amplia també per a tots aquells professionals de l'educació, de l'art i de diferents camps tècnics que vulguin complementar la seva formació en cursos especialitzats.

Pàgines relacionades: