C.F.G.S. Gravat


C.F. de grau superior de gravat i tècniques d’estampació
(1.950 h/2 anys + projecte) 

TITULACIÓ    Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gravat i tècniques d'estampació
FAMILIA PROFESSIONAL    Arts aplicades al llibre
NIVELL    Grau Superior

Aquest cicle es compon d’un seguit de mòduls teòrics i pràctics,  l’eix principal dels quals són els tallers de gravat, litografia, serigrafia, tipografia i xilografia. En aquests tallers es practiquen des de les tècniques d’impressió més tradicionals, com el gravat calcogràfic i la litografia sobre pedra, fins a les més innovadores. Aquests tallers també s’interrelacionen entre ells, fet que facilita que els alumnes puguin combinar les diferents tècniques.

El nostre objectiu és que aquest aprenentatge sigui contemplat no només com a procés de treball sinó com a generador de nous llenguatges artístics; som receptius a les innovacions tecnològiques, conceptuals i estètiques i els adaptem a la labor creativa. 

Aquest cicle té la finalitat de formar professionals del gravat i l’estampació capaços de dissenyar obra gravar-la en una matriu i traslladar-la per estampació a un suport.
El cicle prepara a l’alumne per treballar en un mitjà de creació i difusió artística que requereix una especial habilitat i una gran dedicació, no solament en la utilització de procediments consolidats, sinó també en la recerca de tècniques i materials.

L’activitat d’aquesta professió porta a l’obtenció d’imatges múltiples i limitades a partir de les tècniques de la xilografia,calcografia,litografia i serigrafia,reunint procediments tradicionals amb avenços tecnològics, i actuant en el camp del gravat original.

Camp professional i acadèmic

Comprèn l'activitat de gravat i estampació, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) en un taller, vinculat a:

Gravat, litografia, serigrafia, xilografia.
Estampació.
Edició gràfica.
Promoció d'obra gràfica i bibliòfila.
Formació i assessorament vinculats al gravat i l'estampació
Accés universitari dins de la mateixa família. - Real Decreto 1033/1999, de 18 de juny

Assignatures 1er:
Assignatures comunes doble titulació
Taller de gravat 
Taller de litografia i xilografia  
Expressió gràfica I 
Taller reproduccions industrials (tipografia) 
Història del llibre i del gravat
Arquitectura del llibre i Projectes d'enquadernació 
Taller d'enquaderneció (Materials i tècniques)


Assignatures 2nd:
Assignatures pròpies de l’especialitat
Taller de gravat II
Taller serigrafia
Projectes de gravat 
Fotografia 
Materials i tècniques II

Assignatures comunes
Expressió gràfica II 
Formació i orientació laboral 
 
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers - 90 hores
Projecte final - 90 hores


Seu Sant Andreu
Horari: Tarda


Projectes finals

El projecte final té com a objectiu comprovar que l'alumne/a ha assimilat i aplica correctament els coneixements adquirits i, en conseqüència, és capaç de desenvolupar una activitat professional en l'àmbit propi de l'especialitat i en el nivell cursat.
En aquesta família professional, el projecte consistirà en la concepció, creació i execució d'un treball pertanyent al camp de les arts aplicades al llibre.Totes les tècniques de l´obra gràfica hi han de ser presents per demostrar els coneixements adquirits en cada una d'elles.
El projecte final tindrà el següent contingut:
a) Situació estètica respecte d'estils precedents i contemporanis. Anàlisi clara i precisa de les tècniques a emprar tot destacant les aportacions i peculiaritats que el treball ofereix.
b) Memòria descriptiva del procés i de la fase de realització, que tingui en compte els següents aspectes: funcionals, artístics, tècnics i econòmics.
c) Testimoni gràfic de les diverses etapes de l'execució, així com l'elaboració individualment o en equip, d'una proposta d'exposició del/s projecte/s, o de la comercialització de l'obra o el treball.
d) Realització de l'obra o el projecte.


Erasmus acadèmic

El programa Erasmus permet als alumnes sortir fora del seu ambient habitual i créixer en tots els aspectes. Veure altres formes de fer i de pensar és fonamental per a una educació més madura. Obre la possibilitat d’aprendre les tècniques durant uns mesos en tallers a Itàlia, França, República Txeca, Irlanda, Alemanya... La Universitat de Belfast a Irlanda té uns tallers de gravat amb unes grans instal·lacions i és un dels llocs predilectes dels nostres alumnes. 


Pràctiques en empresa

Les pràctiques volen obrir possibilitats professionals als alumnes i emfatitzen l’edició de gravats, serigrafies i litografies en diferents tallers d’edició. Els nostres alumnes han trobat sortida professional creant els seus propis tallers de gravat, tant a Barcelona com a arreu de Catalunya i Espanya. Alguns estan actualment treballant en els tallers de gravat artístic més importants de Barcelona i d’Anglaterra o en Escoles i Universitats. 

El treball en diferents tallers de gravat, l’estampació i edició de gravats d’altres artistes, la creació de gravats per encàrrec, així com el comissariat d’exposicions, són algunes de les activitats que es contemplen com a pràctiques en empreses en el cicle de Gravat i tècniques d’estampació. El taller Tinta invisible és un dels tallers que té conveni amb l'escola.

L’objectiu de les pràctiques en empreses és el de completar la formació acadèmica realitzant una determinada escomesa laboral.
• Prendre contacte amb el món del treball i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.
• Contrastar els continguts adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial i laboral.
• Adquirir coneixements complementaris útils per a la pràctica de la professió.
• Adaptar-se, de manera responsable i participativa, a les funcions pròpies del sector de les arts aplicades al llibre.
• Afrontar, amb progressiva autonomia, organització i iniciativa, el treball propi de l’ofici.
• Valorar les tasques que es poden desenvolupar en empreses del sector de les arts aplicades del llibre i validar l’oportunitat de la seva incorporació.

Pràctiques Erasmus

Els alumnes poden realitzar les pràctiques a l’estranger a través dels ajuts de mobilitat ERASMUS. Els darrers anys dues alumnes han treballat en el taller de gravat de Londres Thumbprint Editions Limited, editant artistes tan importants com Anish Kapoor, Damien Hirst, Ian Davenport i Cornelia Parker entre altres i han aconseguit finalment un contracte com a impressores. També s’han realitzat pràctiques en tallers de Belfast i Hamburg.

Matrícula


Tota la informació sobre la matrícula, dades, requisits, proves d’accés, taxes, i altres conceptes ho trobareu a la web de l’Escola.
Per accedir-hi fer un click al següent link
- Accés a la Web Llotja-

Accés a altres estudis

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universitaris de:
Mestre/a (especialitats: educació especial, educació infantil, educació primària)
Diplomatura en biblioteconomia i documentació
Llicenciatura en belles arts
Llicenciatura en comunicació audiovisual
Llicenciatura en documentació
Llicenciatura en història
Llicenciatura en història de l’art
Llicenciatura en periodisme
Llicenciatura en publicitat i relacions públiques

 

Pàgines relacionades: